X

LogowanieZapomiałaś/eś hasła? Przejdź do procedury resetującej.

Regulamin grafik premium

Regulamin usługi Grafiki Premium

Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia

pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Administrator - Mateusz Podwysocki zamieszkały w Łodzi przy ul. Rajdowa 22 m 44. Administrator prowadzi działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jednocześnie w relacjach z użytkownikami portalu (konsumentami), Administrator jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r kodeks cywilny (z poźn.zm)

Cennik- oznacza kwotę stałą w wysokości 10 zł za jedną grafikę

Kupujący - oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, zwana dalej użytkownikiem

Usługa premium - oznacza iż usługa ma charakter odpłatny

Metoda Płatności - oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, realizowaną przez niezależnego operatora płatności AutoPay S. A.

Opłata  - opłata za korzystanie z usługi grafiki premium

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin

 1. Usługa grafiki premium dedykowana jest użytkownikowi posiadającemu konto w domenie https://twojewiersze.pl.

 2. Usługa grafiki premium oznacza, iż jest usługa dodatkowo płatna.

 3. Przedmiotem usługi jest zakup grafiki, która po dokonaniu płatności zostaje udostępniona użytkownikowi do umieszczenia jej jako tło publikowanego wiersza.

 4. Wzory grafik dostępne są po zalogowaniu w usłudze grafiki premium. Każdy użytkownik może zakupić maksymalnie 20 grafik.

 5. Umieszczanie grafik jest dobrowolne ale jednocześnie podnosi walor i uatrakcyjnia publikowany tekst i przyciągając innych użytkowników, którzy mogą zwiększyć funkcjonalnośc swojego profilu. Szerzej zasady te opisuje Regulamin https://twojewiersze.pl/pl/regulamin.

 6. Do jednego wiersza użytkownik może przypisać jedną grafikę.

 7. Zakupiona grafika przez użytkownik może być przypisana do jednego wiersza lub wszystkich wierszy publikowanych przez użytkownika. Wybór w tym zakresie podejmuje samodzielnie użytkownik.

 8. Z racji ograniczonego portfela grafik dostępnych na stronie https://twojewiersze.pl/pl/grafiki_premium, użytkownik może posiadać te same grafiki.

 9. Usługa grafiki premium jest płatna. Koszt jednej grafiki to 10 zł

 10. Zakup grafiki możliwy jest poprzez wybór i oznaczenie grafiki(k), które chcemy zakupić i akceptację przycisku - podsumowanie.

 11. W momencie naciśnięcia podsumowania należy dokonać płatności poprzez akceptację przycisku przejdź do płatności. W tym momencie użytkownik zostanie przekierowany do bramki płatniczej, w której można dokonać zakupu poprzez płatność kartą lub przelew internetowy i akceptacji przycisku płacę.

 12. Operatorem płatniczym (tzw. bramki płatniczej) jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, więcej informacji znajduje się pod adresem https://autopay.pl/o-nas/grupa-autopay

 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi płatności.

 14. Autopay S.A. działa w tym zakresie jako niezależny Administrator Danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w zawartej informacji dostępnej na stronie Autopay S.A pod adresem https://pomoc.autopay.pl/weryfikacja-ais/bezpieczenstwo i https://autopay.pl/storage/app/media/Autopay_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf

 15. Administrator domeny https://twojewiersze.pl nie jest stroną w zakresie reklamacji dotyczących jakichkolwiek płatności, które należy zgłaszać bezpośrednio do operatora płatności. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego zrealizowania płatności w tym w szczególności braku środków na zrealizowanie usługi płatniczej ponosi Użytkownik. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik.

 16. Administrator domeny https://twojewiersze.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji usługi grafiki premium w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów, awarie serwerów tec.

 17. Administrator domeny https://twojewiersze.pl nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza ją całkowicie względem osób, podmiotów trzecich, które realizują płatności pomiędzy użytkownikiem a operatorem płatności i w dalszej części Bankiem.

 18. Po zrealizowaniu usługi płatności użytkownik ma możliwość umieszczenia grafiki(k) jako tła swoich wierszy w zależności od ilości zakupionych grafik.

 19. Usługa ta jest nieograniczona czasowa tzn., że raz zakupiona pozostaje w dyspozycji użytkownika przez okres posiadania konta w domenie https://twojewiersze.pl.

 20. W przypadku zrealizowanej usługi płatności a braku jej dostępności poprzez brak możliwości wykorzystania grafiki należy złożyć reklamację poprzez formularz- Kontakt – wybierając temat inne i opisując wskazany problem. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi nie dłużej niż 14 dni roboczych od momentu wysłania reklamacji i jej otrzymania przez Administratora. W przypadku braku zrealizowania usługi premium z przyczyn leżących po stronie Administratora, Administrator domeny https://twojewiersze.pl zwraca środki użytkownikowi w terminie 14 dni na wskazany przez niego rachunek bankowy, który użytkownik zobowiązany jest podać w treści reklamacji.

 21. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.

 22. Sądem właściwym miejscowo w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z realizacji usługi grafiki premium, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z m.in. bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z brakiem realizacji zakupionej usługi jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 23. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 24. Administrator domeny https://twojewiersze.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora w tym zmiany opłat za usługę grafiki premium.

 25. Administrator domeny https://twojewiersze.pl zwraca uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. Z uwagi na powyższe, Administrator domeny https://twojewiersze.pl zwraca uwagę na obszar bezpieczeństw danych użytkowników celem eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla poszczególnych użytkowników.

 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2023 r.

 

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.